Uzi

Uzi
攻擊力
39
射程
46.5
首發準確度
87.2
連射準確度
71.5
減少後座力
82.3
射速
13.89
裝彈數
25
機動性
93.6

A.V.A 戰地之王 Uzi Recoil Test 彈道測試 (二零一六年五月版)


A.V.A 戰地之王 Uzi Recoil Test 彈道測試 (原裝) (二零一六年五月版)


A.V.A 戰地之王 Uzi Origin Recoil Test 彈道測試 (舊版彈道)


A.V.A 戰地之王 Uzi Origin Recoil Test 彈道測試 (原裝) (舊版彈道)

留言:


Comments are closed