UZI MOD 0

UZI MOD 0
攻擊力
32
射程
44.7
首發準確度
87.2
連射準確度
71.5
減少後座力
82.3
射速
13.89
裝彈數
25
機動性
92.9

A.V.A 戰地之王 UZI MOD 0 Recoil Test 彈道測試 (二年一五年二月版)


A.V.A 戰地之王 UZI MOD 0 Recoil Test 彈道測試 (原裝) (二年一五年二月版)


A.V.A 戰地之王 UZI MOD 0 Recoil Test 彈道測試 (舊版彈道)


A.V.A 戰地之王 UZI MOD 0 Recoil Test 彈道測試 (原裝) (舊版彈道)

留言:


Comments are closed