Uzi Raven 雪鴉

Uzi Raven 雪鴉
攻擊力
33
射程
46.8
首發準確度
87.2
連射準確度
71.5
減少後座力
84.1
射速
13.89
裝彈數
25
機動性
92.9

A.V.A 戰地之王 Uzi Raven 雪鴉 Recoil Test 彈道測試 (二零一五年二月版)


A.V.A 戰地之王 Uzi Raven 雪鴉 Recoil Test 彈道測試 (原裝) (二零一五年二月版)


A.V.A 戰地之王 Uzi Raven 雪鴉 Recoil Test 彈道測試 (舊版彈道)


A.V.A 戰地之王 Uzi Raven 雪鴉 Recoil Test 彈道測試 (原裝) (舊版彈道)

留言:


Comments are closed