M16 VN DLC 強襲之星 SKIN

M16 VN DLC 強襲之星 SKIN
攻擊力
38.7
射程
63.4
首發準確度
84.5
連射準確度
80.6
減少後座力
90
射速
10
裝彈數
21
機動性
98.8

A.V.A 戰地之王 M16 VN DLC 強襲之星 SKIN Recoil Test 彈道測試 (特種部隊版)


A.V.A 戰地之王 M16 VN DLC 強襲之星 SKIN Recoil Test 彈道測試 (原裝)

留言:


Comments are closed