M249 Red Tiger

M249 Red Tiger
攻擊力
40
射程
72.5
首發準確度
82.6
連射準確度
81
減少後座力
78.1
射速
10
裝彈數
100
機動性
85.4

A.V.A 戰地之王 M249 Red Tiger Recoil Test 彈道測試 (二零一五年四月版)


A.V.A 戰地之王 M249 Red Tiger Recoil Test 彈道測試 (舊版彈道)

留言:


Comments are closed