M16A2 Jiao 盤古

M16A2 Jiao 盤古
攻擊力
36.5
射程
63.4
首發準確度
87.6
連射準確度
78.5
減少後座力
78.6
射速
11.76
裝彈數
33
機動性
95.4

A.V.A 戰地之王 M16A2 Jiao 盤古 Recoil Test 彈道測試 (連射模式)


A.V.A 戰地之王 M16A2 Jiao 盤古 Recoil Test 彈道測試 (原裝) (三連射模式)

留言:


Comments are closed